UNOSEK

United Nations Office of the Special Envoy for Kosovo

Zyra e të Dërguarit të Posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuarapër procesin e statusit të ardhshëm të Kosovës

 

 
   

 

Procesi i statusit  (1 Gusht 2007)

 

Contact group meeting  
UNOSEK_and_Pristina_delegations_during_meeting 

 

** Propozimi për Status **

 

 

Më 15 mars, Zëvendësi i të Dërguarit të Posaçëm Albert Rohan, i dorëzoi Sekretarit të Përgjithshëm Propozimin Gjithëpërfshirës Përfundimtar për zgjidhjen e Statusit të Kosovës, si dhe Raportin e të Dërguarit të Posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm për Statusin e ardhshëm të Kosovës. Raporti dhe Propozimi Gjithpërfshirës, zyrtarisht u janë dorëzuar anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të KB-së më 26 mars.

Kliko në butonin "Propozimi për statusin" për të parë:

  • Propozimi Gjithëpërfshirës Përfundimtar për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës
  • Raporti i të Dërguarit të Posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm për Statusin e ardhshëm të Kosovës
  • Përmbledhja ekzekutive e Propozimit
  • Dokumente me rëndësi

Historiku i origjinës së UNOSEK-ut

M.Ahtisaari, SG K.Annan, Credit : UN Photo / Evan Schneider